Li, Yongling, Stan Geertman, Yanliu Lin, Pieter Hooimeijer, Wangtu Xu, and Jie Huang. 2022. “Spatial Mismatch for Distinct Socioeconomic Groups in Xiamen, China”. Journal of Transport and Land Use 15 (1):53-70. https://doi.org/10.5198/jtlu.2022.1884.